ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»Η δημοτική μας παράταξη κάνοντας πάντα υπεύθυνη και αντικειμενική αντιπολίτευση άσκησε προσφυγές στον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής που αφορούν στις υψηλές αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού.

Η προσφυγή μας κατά των αποφάσεων είναι το τελευταίο μέσο προκειμένου να προστατεύσουμε τους δημότες από άδικες πολιτικές που υπέρμετρα επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Στο τελευταίο αυτό μέσο μας οδήγησε η αδιαλλαξία της δημοτικής αρχής που απέδειξε ότι και δεν ακούει και δεν πιστεύει στον δημοκρατικό διάλογο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο διάλογος είναι το απαραίτητο εργαλείο για την επίλυση όλων των κρίσιμων ζητημάτων στο Δήμο μας.
Σας παραθέτουμε τα κείμενα των προσφυγών κατά των αποφάσεων προς ενημέρωση όλων των δημοτών.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                      ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(κατά το άρθρο 227 του Ν.3852/2010)

Των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης  <<Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών>>………………………………………………………………………………………
                                          ΕΝΤΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Αποφάσεων ΟΤΑ της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και  Ιονίων Νήσων.
                                                                            ΚΑΤΑ
Της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με αριθμό 379/2012, που αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή συντελεστών δημοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013.
Την 19η Νοεμβρίου 2012, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, συζητήθηκε το υπ’αριθμό 13ο θέμα, που αφορούσε την αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013.Σύμφωνα με την εισήγηση των αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών κατά πλειοψηφία.

Κατά της προαναφερόμενης απόφασης, προσφεύγουμε ενώπιον σας, σύμφωνα με το νόμο και ζητάμε την ακύρωση της, ως δημότες με έννομο συμφέρον, για τους παρακάτω βάσιμους και σοβαρούς λόγους  και ειδικότερα καθ’ όσον:
1.Με πλήθος αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν εξετάσει την  νομιμότητα διαφόρων ανταποδοτικών τελών του ΟΤΑ, έχει κριθεί ότι η νομιμότητα των τελών αυτών εξαρτάται από την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων που τα επιβάλλουν, η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται στο σώμα της απόφασης, είτε στον σχετικό φάκελο.
2.Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2077/14-1-2005 εγκύκλιο διαταγή της αρμόδιας διευθύνσεως  του ΥΠ.ΕΣ.Δ. Δ.Α., ορίζεται ότι για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις των οικείων συλλογικών οργάνων που επιβάλλουν τα τέλη αυτά, πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
Α. Να αναφέρονται  σε συγκεκριμένο έργο ή παροχή υπηρεσιών.
Β. Να προσδιορίζουν τον κύκλο των ωφελούμενων προσώπων .
Γ. Να ορίζουν την ειδική ωφέλεια που απορρέει από τους υπόχρεους για την καταβολή τους.
Δ. Να αιτιολογούνται ειδικώς με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό  εσόδων-εξόδων αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελούμενων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της ανταποδοτικότητας και να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.
Τα προηγούμενα δεν αναφέρονται επαρκώς στην εν λόγω απόφαση επειδή:
1.      Με βάση την υπ’ αριθμ. 275/2012 απόφαση η Οικονομική επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης  παρουσιάζοντας στοιχεία προϋπολογισμού  δαπανών χωρίς να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Λευκάδας και χωρίς να αιτιολογούνται οι δαπάνες. Συγκεκριμένα στον πίνακα δαπανών εκτός των άλλων αναφέρει: <<ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ>>  ποσό 2012, 1.250.000 και ποσό 2013, 1.250.000. Το ποσό αυτό αφορά το ετήσιο ποσό που χρεώνεται ο Δήμος Λευκάδας  για το νερό που αγοράζει από το Σύνδεσμο  Ύδρευσης Λευκάδας-Αιτολοακαρνανίας.Παρόλα αυτά στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Ύδρευσης 2012 έχει εγγραφεί ποσό <<ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 950.000>>(αρ. απόφασης 1/2012,ΑΔΑ :ΒΟΧΒΟΕΠ1-96Λ).Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύνδεσμος έχει και άλλα έσοδα υπάρχει απόκλιση στο ποσό για το 2012.
2.      Με δεδομένο δε ότι η χρέωση ανά κυβικό νερού με βάση την απόφαση του Συνδέσμου είναι 0,17 ευρώ, συνάγεται ότι η συνολική ποσότητα  σε ετήσια βάση του νερού που καταναλώνεται από το Δήμο μέσω του Συνδέσμου ανέρχεται σε 1.250.000/0,17=7.352.941 κυβικά, χωρίς να υπολογίζεται και η εγχώρια παραγωγή νερού που υδροδοτεί αρκετές τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων και της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου. Την ίδια στιγμή παρουσιάζεται η συνολική κατανάλωση στην εν λόγω απόφαση 4/75.000 κυβικά, δηλαδή υπάρχει τεράστια απόκλιση που οδηγεί στην επιβάρυνση του καταναλωτή και στην αύξηση του τιμολογίου. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται χωρίς καμία παράθεση στοιχείων ώστε να υποστηριχθεί , όπως π.χ. συνολική ποσότητα που να προκύπτει από έκδοση λογαριασμών κάποιου, οποιουδήποτε προηγούμενου έτους. Εκτός αυτού θεωρείται εξωπραγματικό να θεωρεί ότι ενώ, η ίδια ισχυρίζεται ότι δηλαδή καταναλώνονται 10 εκ. κυβικά ετησίως, να ομολογεί ότι έχει την ικανότητα τιμολόγησης μόνο του 15%, να έχει απώλειες, δηλαδή, της τάξεως του 35%.
3.      Ενώ στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής το πάγιο καθορίζεται στα 12 ευρώ για οικίες, στο Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από προφορική εισήγηση του Δημάρχου η τιμή μειώνεται στα 10 ευρώ, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση και αιτιολόγηση  ή έστω τροποποίηση του πίνακα των δαπανών. Αντίστοιχα ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις μειώνεται από 1,00€/m3 σε 0,80€/ m3.
4.      Δεν είχε προηγουμένως υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  και δημοσιευθεί(υποχρεωτικά) στην ιστοσελίδα του Δήμου, η κατά νόμων τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής (Νόμος 3852/2010 Άρθρο 72 (β)), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων-εξόδων του Δήμου και καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, αλλά και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (Νόμος 3852/10 άρθρο 266 (9) ).
5.      Δεν υπάρχει πουθενά στην εισήγηση (η οποία κρίνεται πρόχειρη και ανεπαρκής) αιτιολογημένη έκθεση και ποσοτικοποιημένες  επιπτώσεις από τις υπερβολικές αυξήσεις (3-350%) είτε στον προϋπολογισμό, είτε στα τοπικά διαμερίσματα, είτε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις! Παρά τις υψηλές αυξήσεις στους συγκριτικούς πίνακες εσόδων εξόδων μεταξύ των ετών 2012 και 2013 εμφανίζεται ελαχίστη διαφορά (περίπου 26.000€).
6.      Στην εισήγηση δεν υπάρχουν προβλέψεις στον πίνακα των δαπανών: α)για επεκτάσεις, αντικαταστάσεις και επισκευές δικτύων  ύδρευσης, αποχέτευσηςκ.ασυνδέσεις ύδρευσηςαποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών κ.α.γ) για αποζημιώσειςυπερωριακήςεργασίας και διάφοραάλλα , με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι προβλεπόμενεςδιατάξεις του Νόμου 3852/10 άρθρο 266 περί<<προγραμματισμού, προϋπολογισμού και θέματα οικονομικήςδιαχείρισηςτων νέων Δήμων .

Για τους λόγους αυτούς
                                                            ΖΗΤΑΜΕ
Να ακυρωθεί η απόφαση με αριθμό 379/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με την οποία αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013.

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Βεργίνης Ξενοφών                                                                                      Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος                                                                             Γαβρίλης Δημήτριος
Μαργέλης Γεώργιος                                                                                  Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ


ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010)

Των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών»……………………………………………

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αποφάσεων ΟΤΑ της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

ΚΑΤΑ

Της αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με αριθμό 378/2012, που αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή συντελεστών δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2013.

Την 19η Νοεμβρίου 2012, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, συζητήθηκε το υπ’ αριθμό 12ο θέμα, που αφορούσε την αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2013. Σύμφωνα με την εισήγηση αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών κατά πλειοψηφία.

Κατά της προαναφερόμενες απόφασης, προσφεύγουμε ενώπιον σας, σύμφωνα με το νόμο και ζητάμε την  ακύρωσή της, ως πολίτες με έννομο συμφέρον, για τους παρακάτω βασικούς και σοβαρούς λόγους και ειδικότερα καθ’ όσον:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παράγραφο 12 με τις διατάξεις της παρ. 10 άρθρου 13 Ν. 2539/1997, ορίζεται σε ότι: «(12) Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 (ΦΕΚ Α’ 171) και του άρθρου 4 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246), ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθαρισμό του συντελεστή του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/1975 (ΦΕΚ Α’ 74) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/1976 (ΦΕΚ Α’ 235) και του άρθρου 5 του ν. 1080/1980».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 12 του ν. 1828/1989,το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Όπως προκύπτει σαφώς από την ανωτέρω διάταξη και παγίως δέχεται η νομολογία (ΣτΕ 1012/2002, 981/1992, ΔΠΡ ΑΘ 3280/2001), το συγκεκριμένο τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου οι κανονιστικές αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, καθώς υπόκεινται στους κανόνες και τα κριτήρια που επιτάσσονται από τη θεμελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας. Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α που αφορούν την επιβολή ανταποδοτικών τελών πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
-          Να προσδιορίζουν με ακρίβεια τον κύκλο των ωφελούμενων προσώπων.
-          Να ορίζουν ρητά και με σαφήνεια την ειδική ωφέλεια που απορρέει για τους υπόχρεους.
-          Να αιτιολογούνται ειδικώς, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, όσον αφορά στον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων αλλά και στο εύρος του κύκλου των ωφελουμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας και να διασφαλισθεί η δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.

Τα προηγούμενα δεν αναφέρονται επαρκώς στην εν λόγω απόφασή του δημοτικού συμβουλίου παρά μόνο αναφέρεται:
«Για εξισορρόπηση του μωσαϊκού των υφιστάμενων συντελεστών εντός του ενιαίου Δήμου Λευκάδας αποφασίζεται η καθιέρωση τεσσάρων ζωνών για οικίες και καταστήματα σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες…»

Στη συνέχεια παρατίθεται τέσσερις πίνακες – ζώνες όπου τιμολογούνται με διαφορετικό τρόπο τα δημοτικά τέλη σε οικίες καταστήματα χωρίς καμία αιτιολόγηση και κανένα κριτήριο διαχωρισμού. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τα τέλη διπλασιάζονται χωρίς καμία αιτιολόγηση. Χαρακτηριστικό είναι  το γεγονός ότι η τοπική κοινότητα Καρυάς και η τοπική κοινότητα Καλάμου περιλαμβάνονται στις «ειδικές περιπτώσεις» της Β’ ζώνης χωρίς καμία αιτιολόγηση σε σχέση με το τιμολόγιο της Β’ ζώνης.

3. Δεν είχε προηγουμένως υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  και δημοσιευθεί(υποχρεωτικά) στην ιστοσελίδα του Δήμου, η κατά νόμον τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής (Νόμος 3852/2010 Άρθρο 72 (β)), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων-εξόδων του Δήμου και καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, αλλά και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (Νόμος 3852/10 άρθρο 266 (9) ).
4. Δεν υπάρχει  πουθενά  στην εισήγηση (η οποία κρίνεται πρόχειρη και ανεπαρκής) αιτιολογημένη έκθεση και ποσοτικοποιημένες  επιπτώσεις από τις υπερβολικές αυξήσεις (3-350%) είτε στον προϋπολογισμό, είτε στα τοπικά διαμερίσματα, είτε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις! Παρά τις υψηλές αυξήσεις στους συγκριτικούς πίνακες εσόδων - εξόδων μεταξύ των ετών 2012 και 2013 εμφανίζεται με ελαχίστη  διαφορά (περίπου 26.000€).
5. Στην εισήγηση δεν υπάρχουν προβλέψεις στον πίνακα των δαπανών: α) για επεκτάσεις, αντικαταστάσεις και επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού και κα  β) για συνδέσεις ηλεκτροφωτισμού κ.α. γ) για αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας και διάφορα αλλά , με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Νόμου 3852/10 άρθρο 266 περί  «προγραμματισμού, προϋπολογισμού και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων» .

Για τους λόγους αυτούς

ΖΗΤΑΜΕ

Να ακυρωθεί η απόφαση με αριθμό 378/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με την οποία αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2013.

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Βεργίνης Ξενοφών                                                               Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος                                                     Γαβρίλης Δημήτριος
Μαργέλης Γεώργιος                                                          Λάζαρη Πηνελόπη
Στραγαλινός Βασίλειος   
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

Google+ Badge

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Google+ Followers

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger